คำแถลงชี้แจงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี

Unknown        
คํา แถลงชี้แจงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี ประเด็น ข่าว เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน
ถึง นักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร มหาวิท ยาลัยธนบุรี และประชาชน ทุกท่าน
จากข่าวที่ปรากฎในสื่อสิ่งพิมพ์ คือ หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และทางเว็บไซต์ เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของ มหาวิทยาลัยเอกชน หัวข้อข่าวคือ “ลุยสอบ ม.เอกชน 16 แห่ง ถูกร้องคุณภาพการ สอนยํ่า แย่” ซึ่งหนึ่งใน 16 มหาวิทยาลัย พบว่ามีมหาวิท ยาลัยธนบุรี ปรากฎอยู่ใน นั้นด้วย ซึ่งสร้างความไม่สบายใจ ความกังวล แก่ นักศึกษา ผู้ปกครองนัก ศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธนบุรี นั้น
เมื่อได้อ่านข่าว ทางมหาวิทยาลัยธนบุรี มิได้นิ่งนอนใจ ได้สอบถามไปยัง ผู้เกี่ยวข้องและผู้ให้ข่าว จึงได้รับคําชี้แจงว่าข่าวที่ ปรากฏเกิดจากความ คลาดเคลื่อนของการเสนอข่าว ข้อมูลที่ทาง สกอ. ได้ให้ข่าวไป คือ
- สกอ. จะมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพของวิทยาลัยเอกชนที่ ได้รับการ เปลี่ ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่ามีทั้งหมด 35 แห่ง เบื้องต้นทาง สกอ.จะลงไปตรวจสอบคุณภาพของวิทยาลัยเอกชนที่เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย มาแล้ว ไม่เกิน 10 ปี ซึ่งจะมีมหาวิทยาลัยในกลุ่มแรกนี้ จํานวน 16 แห่ง และ มหาวิทยาลัยธนบุรี จัดอยู่ในกลุ่มนี้ (เนื่องจากได้รับการเปลี่ ยนประเภทจาก วิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2550)
- ประเด็นมหาวิทยาลัยเอกชนถูกร้องเรียนในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานที่ ปรากฎในข่าวนั้น เป็นการกล่าวในภาพรวมของผู้ให้ข่าว ซึ่งหมายถึงว่า มหาวิทยาลัยเอกชนใดถูกร้องเรียนในเรื่องขาดคุณภาพมาตรฐาน ทาง สกอ. ก็จะเข้าติดตามตรวจสอบคุณ ภาพด้วยเช่นกัน

- มหาวิทยาลัยธนบุรี จัดการศึกษาโดยคํานึงถึงคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ ตั้ง ตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา ไม่เคยกระทําสิ่งผิดกฏหมายแม้แต่ครั้งเดียว และไม่เคยถูกร้องเรียนแต่อย่างใด


มหาวิทยาลัยธนบุรี ขอเรียนว่าตลอดระยะของการจัดการศึกษา 17 ปี (ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวิทยาลัย
เทคโนโลยีธนบุรี เมื่อวัน ที่ 27 มีนาคม 2541 และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยธนบุร ี เมื่อ
วันที่ 16 มกราคม 2550) มหาวิทยาลัยธนบุรี คํานึงถึงคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ ตั้งเสมอมา ซึ่งจาก
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันตามเกณฑ์ ของ สกอ. มีผลการประเมินผ่านในระดับ ดีทุกปี
และผลการประเมินคุณ ภาพภายนอกครั้งล่าสุด (รอบสาม) จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณ ภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. มีผลการประเมินผ่าน ในระดับ ดีด้วยเช่นกัน อีกทั่งมหาวิทยาลัย
ธนบุรี ได้ปฏิบัติตามพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ สกอ. และวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเสมอมา ขอให้มั่นใจได้ว่า มหาวิทยาลัยธนบุรี ตระหนักถึงคุณภาพ และมาตรฐานทาง
การศึกษา และมีเจตจํานงเพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาของชาติให้แข็งแกร่งต่อไป

                                                          ดร.บัญชา เกิดมณี                       
                                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี

Unknown

ผู้ประกาศข่าวDistributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9