ประวัติความเป็นมา


                  ประวัติความเป็นมาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี

                        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 หลักสูตรที่เปิดดำเนินการเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล


การรับรองมาตรฐานการศึกษา

                        ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2543ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกรมาโดยตลอดหลักสูตรปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2560

ได้รับการรับรองจาก สกอ. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560

 สภาวิศวกรรับรองปริญญาเมื่อ 11 ธันวาคม 2561Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9