หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd) 

ชื่อหลักสูตร 

           ภาษาไทย            :          วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
           ภาษาอังกฤษ       :            Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
      
           ภาษาไทย           ชื่อเต็ม   :       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
                                       ชื่อย่อ    :       วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
           ภาษาอังกฤษ       ชื่อเต็ม   :        Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 
                                       ชื่อย่อ    :       B.Eng. (Mechanical Engineering) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

              สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี 

ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

           ปรัชญา 
           สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรีจัดการศึกษาเพื่อที่จะ
มุ่งผลิตวิศวกร เครื่องกล ที่มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีความรู้และเข้าใจในการวิเคราะห์สังเคราะห์ออกแบบระบบเชิงกลและ ระบบเชิง ความร้อนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต หมั่นแสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็ นอย่างดีรวมทั้งเป็ นผู้มี คุณธรรมและจริยธรรม 
           วัตถุประสงค์ 
           1. เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกล ที่มีความรู้พื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความ เข้าใจธรรมชาติผู้อื่นและสังคม เป็ นผู้ใฝ่ รู้ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
          2. เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความ สามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ใน สังคมได้เป็ นอย่างดี 
          3. เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีคุณธรรม มีจริยธรรม มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และสามารถ ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทายลัยธนบุรี
248  ซอยเพชรเกษม  110  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  
กรุงเทพฯ  10160  โทร.02-809-0823-7  ต่อ  224   โทรสาร. 02-809-0832
http://www.thonburi-u.ac.th
Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9