หลักสูตร


สภาวิศวกรรับรองปริญญา


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd) 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทายลัยธนบุรี
248  ซอยเพชรเกษม  110  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  
กรุงเทพฯ  10160  โทร.02-809-0823-7  ต่อ  224   โทรสาร. 02-809-0832
http://www.thonburi-u.ac.th
Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9