ปรัชญา/พันธกิจ/วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
มุ่ง ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  มีความรู้และเข้าใจในการวิเคราะห์  สังเคราะห์  ออกแบบระบบเชิงกลและระบบเชิงความร้อนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต  หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี   รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

ปรัชญา
สาขา วิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี จัดการศึกษาเพื่อที่จะมุ่งผลิตวิศวกรเครื่องกล ที่มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความรู้และเข้าใจในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบระบบเชิงกลและระบบเชิงความร้อนในภาคอุตสาหกรมการผลิต หมั่นแสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างดีรวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
วัตถุประสงค์
 1.  เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกล ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล    มี ความเข้าใจธรรมชาติ ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวด ล้อม                                                                                         
2. เพื่อวิศวกรที่มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความสามาถ ในการคิดวิเคาะห์และสังเคาะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถนำความรุ้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและ  ดำรงตนอยู่ในสังคม    ได้เป็นอย่างดี                                                                            
3. เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีได้เป็นอย่างดี                                                 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทายลัยธนบุรี
248  ซอยเพชรเกษม  110  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  
กรุงเทพฯ  10160  โทร.02-809-0823-7  ต่อ  224   โทรสาร. 02-809-0832
http://www.thonburi-u.ac.th
Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9