คณาจารย์

ผศ.ดร.ธนิต  แต่งศรี

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล


ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทองอาจารย์วสันต์ ลีละธนาฤกษ์


อาจารย์สุวิทย์ อมรปีติกวิน


อาจารย์กรีฑาพล สุลีลายุทธพล


อาจารย์เมืองแก้ว ยุตัน


อาจารย์วรวุฒิ กังหันอาจารย์วิษณุ บุญมาก


อาจารย์ธัญญพัทธ์ ศักดิ์บุญญารัตน์


อาจารย์ชลธิชา ลุนสำโรงรายชื่ออาจารย์ประจำ
 1. ผศ.ดร.ธนิต  แต่งศรี
 2. ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง
 3. อาจารย์วสันต์  ลีละธนาฤกษ์
 4. อาจารย์สุวิทย์  อมรปีติกวิน
 5. อาจารย์กรีฑาพล  สุลีลายุทธพล
 6. อาจารย์เมืองแก้ว  ยุตัน
 7. อาจารย์วรวุฒิ กังหัน
 8. อาจารย์วิษณุ บุญมาก
 9. อาจารย์สิริชาต ตำนานจิตร
 10. อาจารย์จามรวุฒิ ตำนานจิตร 
 11. อาจารย์วีระยุทธ  ทองส่งแสง             
 12. อาจารย์วิบูลย์  ประทุมรัตน์                                                                        
 13. อาจารย์กฤษณะ ภิลัยวรรณ์
 14. ดร.สมสิทธิ์ มูลสถาน 
 15. อาจารย์เกริกขจร ถนัดรบ
 16. อาจารย์ธัญญพัทธ์ ศักดิ์บุญญารัตน์
 17. อาจารย์ชลธิชา ลุนสำโรง                           สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทายลัยธนบุรี
248  ซอยเพชรเกษม  110  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  
กรุงเทพฯ  10160  โทร.02-809-0823-7  ต่อ  224   โทรสาร. 02-809-0832
http://www.thonburi-u.ac.th
     
Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9