วิสัยทัศน์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี

มุ่ง ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  มีความรู้และเข้าใจในการวิเคราะห์  สังเคราะห์  ออกแบบระบบเชิงกลและระบบเชิงความร้อนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต  หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี   รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม