ปรัชญา

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี จัดการศึกษาเพื่อที่จะมุ่งผลิตวิศวกรเครื่องกล ที่มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความรู้และเข้าใจในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบระบบเชิงกลและระบบเชิงความร้อนในภาคอุตสาหกรมการผลิต หมั่นแสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างดีรวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกล ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล    มีความเข้าใจธรรมชาติ ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม                                                                                         

2. เพื่อวิศวกรที่มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความสามาถ ในการคิดวิเคาะห์และสังเคาะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถนำความรุ้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและ  ดำรงตนอยู่ในสังคม    ได้เป็นอย่างดี                                                                            

3. เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีได้เป็นอย่างดี