บริการวิชาการและฝึกอบรม


ประชุมรับฟังการชี้แจ้งข้อกำหนดกติกาการแข่งขันรถยนต์ประหยัดพลังงาน Eco Challenge 2014 

ระหว่าวันที่ 13-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ณ สนามบริดจสโตน จังหวัดสระบุรีอ.วิสูตร เสือปาน ได้นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2556 

ระหว่างวันที่ 16 -18 ตุลาคม 2556

ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี


Comments