หากการแสดงผลเว็บไซต์ไม่ตรงตามบล็อก หรือมีรูปแบบที่ผิดเพี้ยน แสดงว่า browser ของท่าน version ต่ำหรือความละเอียดน้อย กรุณาเปลี่ยนความละเอียดให้สูงสุดและใช้ browser รุ่นใหม่ๆเช่น google chrome , firefox หรือ IE Version 10 ขึ้นไป และ ขนาดจอคอมที่ไม่เท่ากันก็จะส่งผลกับรูปแบบที่แตกต่างกันไป

ผู้ที่จบ ม.ทุกแผนการศึกษา ,ปวช.และปวส. ทุกสาขาวิชา (ช่างและบริหาร)  รอบปกติ และรอบวันอาทิตย์  
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยธนบุรี 248 ซ.เพชรเกษม 110
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2809-0823 ต่อ 224

เว็บไซต์ http://me.thonburi-u.ac.th/

ปฏิทินและกิจกรรมทางมหาลัย       ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


             ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง  "นายยุรนันท์ เกตุมีแสง"  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธนบุรี  ที่สามารถสอบได้คะแนนติดอันดับ  1  ใน 10 ของการสอบ
ใบประกอบวิชาชีพ  ของสภาวิศวกรแห่งประเทศไทย  ของเดือนกุมภาพันธ์ 


           นายยุรนันท์ เกตุมีแสง

        สาขาวิศวกรรมเครื่องกล


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพกิจกรรมของอาจารย์และนักศึกษา

โครงการดูงานเหรียญกษาปณ์ แห่งประเทศไทยภาพกิจกรรมและผลงาน ‎‎‎‎‎‎‎(สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)‎‎‎‎‎‎‎


การแข่งขัน “ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง” ครั้งที่ 16 ค้นหาสุดยอดทีมที่ทำสถิติประหยัดน้ำมันได้สูงที่สุด ช


 --------------------------------------------------------------------------------------------------

การเรียนการสอน

รับสมัครนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่1, ภาคการศึกษาที่2, 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รับสมัครนักศึกษา

- ภาคปกติ - ภาคสมทบ(ค่ำ) - ภาคพิเศษ(เสาร์/อาทิตย์)

การเทีบโอนรายวิชา
1. สำเร็จการศึกษา ม.6, ปวช หรือเทียบเท่าเรียนตลอด หลักสูตรไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต
2. สำเร็จการศึกษา ปวส ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ กระทรวงศึกษารับรองวิทยฐานะหรือการศึกษาอื่นที่ เทียบเท่า โดยสามารถทำการสอบเทียบโอนหน่วยกิต ในรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป จำนวน 21 หน่วยกิต
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา หรือสูงกว่าในสาขาอื่น ที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ รายวิชาที่ขอคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า โดยโอน หน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ของหน่วยกิตรวมของ หลักสูตร 


แนวทางในการประกอบอาชีพ

การประกอบอาชีพในอนาคต

- วิศวกรการออกแบบทางด้านวิศวกรรม เช่น งานออกแบบ ออกแบบเครื่องจักรกล งานออกแบบระบบท่อ

- วิศวกรติดตั้งและดูแลงานระบบปรับอากาศ และงานระบบ     

  ท่อในโรงงานและอาคารต่างๆ

- วิศวกรรมตรวจสอบและซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

- งานสอน วิจัยและฝึกอบรมทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตวิศวกรรมเครื่องกล ที่มีความรู้พื้นที่ฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ผู้อื่น และสังคมเป็นผู้ใฝ่รู้ ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อผลิตวิศวกรรมเครื่องกล ที่มีความรอบรู้และภาคปฏิบัติมีความรอบรู้ ในสาขาวิชาชีพ วิศวกรรมเครื่องกล ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี

3. เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี