อาจารย์ประจำสาขาวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

                                                   
  
                                                                                                     
                                            อาจารย์ธนิต  แต่งศรี

                     หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 
                                                 
  
       
 
                                                                       
                 อาจารย์บัณฑิต  อินทรีย์มีศักดิ์                       อาจารย์วสันต์  ลีละธนา
ฤกษ์                                                
                       อาจารย์ประจำ                                       
อาจารย์ประจำ                                           


 

รายชื่ออาจารย์ประจำ (ไม่มีรูป)
 

1. พล.ท.ดร.พิทักษ์  เกียรติพันธ์

2. อาจารย์สิริชาต  ตำนานจิตร      

3. อาจารย์วีระยุทธ  ทองส่งแสง             

4. อาจารย์จามรวุฒิ  ตำนานจิตร

5. อาจารย์วิบูลย์  ประทุมรัตน์                                                                        

6. อาจารย์ธีรพงษ์  ตระกูลโชคอำนวย                           

7. อาจารย์เมืองแก้ว  ยุตัน

8. อาจารย์กรีฑาพล  สุลีลียุทธพล

9. อาจารย์สุวิทย์  อมรปิติกวิน

10. อาจารย์ภูวดล  โพธิ์แดง